💰💰 Vyhrajte nákup v hodnote 50 eur!


Všeobecné obchodné podmienky

Informácie zobrazené na webovej stránke sú výsledkom automatickej kontroly, ktorá sa postupne overuje aj manuálne.

Náš automatický systém nenahrádza manuálnu kontrolu.
Pri online nakupovaní buďte vždy opatrní!

 

Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi:

SK – DATA s.r.o.
IČO: 55 399 215
DIČ: 2121977077
Dunajské nábrežie 2997/15
945 05 Komárno
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, číslo vložky: 60242/N

Nie sme platcami DPH.

Meno banky : Tatra banka, a.s.
Č. účtu : 2947147629
Kód banky : 1100
IBAN : SK5911000000002947147629
SWIFT : TATRSKBX

(ďalej len „Spoločnosť“) a jej používateľmi.

1.2. Spoločnosť je prevádzkovateľom internetového portálu, na ktorom prezentuje vlastnú databázu o webových obchodoch.

1.3. Použitím internetového portálu spolahlivyeshop.sk používateľ portálu súhlasí s týmito VOP.

1.4. Všetky práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto VOP, sa riadia všeobecnými právnymi predpismi.

Zber a spracovanie osobných údajov

2.1. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) informujeme, že Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov používa službu Google Analytics.  Google Analytics je služba webanalytiky, ktorá umožňuje Spoločnosti získať informácie o používaní internetového portálu spolahlivyeshop.sk. Google Analytics používa cookies na zhromažďovanie informácií o používaní internetového portálu spolahlivyeshop.sk.

Spracúvanie osobných údajov získaných pomocou služby Google Analytics je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Spoločnosť zhromažďuje tieto údaje za účelom zlepšenia svojich služieb a lepšieho porozumenia požiadavkám svojich návštevníkov.

Spoločnosť nezdieľa tieto údaje s tretími stranami a snaží sa ich chrániť proti neoprávnenému prístupu, použitiu, zmenám alebo zničeniu. Tieto údaje sú uchovávané na serveroch Google Analytics po dobu určenú poskytovateľom služby.

Návštevník  má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných pomocou služby Google Analytics, a to prostredníctvom zmeny svojich preferencií pre súbory cookies vo svojom webovom prehliadači.

Viacej informácií o spracúvaní osobných údajov a ochrane osobných údajov v súvislosti so službou Google Analytics je k dispozícii v Zásadách ochrany osobných údajov služby Google Analytics.

Poskytovanie služby

3.1. Cieľom spoločnosti je uľahčiť spotrebiteľom výber eshopu. Hodnotenie a analýza eshopov sa vykonáva najprv automaticky, a následovne manuálne.

3.2. Návštevník môže tieto informácie voľne a bezplatne využívať na internetovom portály spolahlivyeshop.sk.

3.3 Eshopy s maximálnym počtom 20 bodov, ktoré úspešne absolvujú automatickú aj manuálnu kontrolu, budú naďalej  bezplatne viditeľné v našej verejnej databáze.

3.4. Eshopy, ktoré momentálne nie sú uvedené vo verejnej databáze, nemôžu požiadať o zaradenie. Ak ide o nový eshop, odporúča sa počkať na nasledujúci cyklus automatickej kontroly.

Evidencia

4.1. Eshopy s maximálnym počtom bodov (20)  budú kontaktované a manuálne skontrolované Spoločnosťou.  Ak úspešne absolvujú manuálnu kontrolu, budú aj naďalej viditeľné vo verejnej databáze bezplatne.

4.2.Eshopy s maximálnym počtom bodov (20)  môžu kedykoľvek požiadať o  vymazanie z verejnej databázy. 

4.3. Aj keď si už internetový obchod neželá byť zaradený do databázy prezentovanej na webovej stránke spolahlivyeshop.sk, jeho aktuálne údaje a bezpečnostné faktory zostanú súčasťou súhrnných štatistík.

4.3.1. Eshopy, ktoré dosiahli maximálny počet bodov a neprejdú manuálnou kontrolou, budú automaticky vymazané z verejnej časti databázy.

Zodpovednosť a práva

5.1. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu použitia internetového portálu spolahlivyeshop.sk.

5.2. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť službu spolahlivyeshop.sk bez predchádzajúceho upozornenia.

5.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto VOP sú platné a účinné od dátumu zverejnenia na internetovom portáli spolahlivyeshop.sk.

6.2. Tieto VOP a vzťahy medzi Spoločnosťou a návštevníkmi sa riadia zákonnými ustanoveniami platnými na území Slovenskej republiky.

6.3. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP ukáže ako neplatné alebo neúčinné, neovplyvňuje to platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

6.4. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmito VOP, alebo poskytovaním služby spolahlivyeshop.sk ak to bude možné, sa budú riešiť mimosúdnou cestou.

6.5. Ak sa spor nedá vyriešiť mimosúdnou cestou, spory sa budú riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.6. Návštevník potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP a že si prečítal a porozumel im.

6.7. V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností, môže návštevník kontaktovať Spoločnosť prostredníctvom telefónného čísla +421 902 053 834, alebo môže napísať email na : info@spolahlivyeshop.sk.

6.8. Tieto VOP sú vypracované v slovenskom jazyku a preklad do iného jazyka má iba informatívny charakter. V prípade nezhody medzi slovenskou a preloženou verziou, platí slovenská verzia týchto VOP.

6.9. Tieto VOP tvoria základnú dohodu medzi Spoločnosťou a návštevníkom a nahradzujú všetky predchádzajúce dohody alebo zmluvy, písomné alebo ústne, týkajúce sa predmetu týchto VOP.

6.10. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP v akomkoľvek čase bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny VOP vstúpia do platnosti v deň ich zverejnenia na internetovom portáli spolahlivyeshop.sk.

Tieto VOP boli naposledy aktualizované dňa 04.09.2023.